614 Views |  Like

Uitnodiging vir nominasies vir die Jan H. Maraisprys vir 2017

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2017.

Die prys word as erkenning vir ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskaptaal – in enige dissipline – eenmalig aan ‘n persoon of instansie by ‘n glansgeleentheid op 30 Mei 2017 toegeken. In 2016 was die eerste pryswenner prof. Hermann Giliomee van Stellenbosch.

Die prysgeld beloop R500 000 en ‘n beeldjie: Helpende Hand deur Coert Steynberg. Die prysgeld mag in ‘n bepaalde jaar tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word en mag na goeddunke van die ontvanger aangewend word.

Dit staan die keurkomitee vry om in ‘n bepaalde jaar geen toekenning te maak nie.

Formaat van nominasies:  • Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die Prys voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans gelewer is.  • Die nominasie moet deur ‘n voorsteller en twee sekondante onderteken wees. • Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die Prys genomineer word nie. • Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlyn- en selfoonnommers, adresse, e-posadresse moet verskaf word. • Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die kandidaat, indien van toepassing.

Nominasies sluit op Maandag 30 Januarie 2017. Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2017.

Skriftelike nominasies vergesel van ‘n volledige CV moet per gewone of e-pos of per koerier gerig word aan: Die Hoof Uitvoerende Beampte, Privaat sak X11, Arcadia, Pretoria 0007.  Elektroniese nominasies moet gestuur word na e-posadres: akademie@akademie.co.za.  Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Soutpansbergweg 92, Riviera, Pretoria 0084

Navrae kan gerig word aan die uitvoerende hoof, dr. Dionē Prinsloo: Tel. 086 133 3786 (kantoorure); Sel: 082 464 6953; E-pos: dprinsloo@akademie.co.za of prins.d@netactive.co.za.

• Enige persoon of instansie is welkom om nominasies voor Maandag 30 Januarie 2017 in te stuur.

Volledige besonderhede is ook beskikbaar op die SA Akademie se tuisblad www.akademie.co.za (onder pryse).

 

Facebooktwitter